Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 2.5.2022.

1. OSAPUOLET

  1. Cloudia Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja)
  2. Asiakas (jäljempänä Asiakas)

2. KÄYTTÖEHTOJEN TARKOITUS

Näissä käyttöehdoissa sovitaan Cloudian tarjoamien ja/tai tuottamien palveluiden käyttämistä koskevista ehdoista.

Asiakkaan tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palveluiden käyttämisen aloittamista. Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröitymällä palveluun.

Palvelu sisältää Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksin suojattua aineistoa.

Käyttöehtojen hyväksyminen antaa Palveluntarjoajalle näiden ehtojen mukaisin rajauksin oikeuden käyttää palveluun syötettyä tai sinne muutoin annettua tietoa palvelun ja Palveluntarjoajan liiketoiminnan kehittämistä varten.

3. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1               Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu haluamallaan tavalla ja oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Palveluntarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa olennaisista muutoksista etukäteen Asiakkaalle tiedottamalla siitä palvelussa tai erillisellä ilmoituksella Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

3.2               Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen väliaikaisesti, mikäli se on välttämätöntä palvelun uudistamisen tai muuttamisen vuoksi tai tietoverkkoihin liittyvän muutostyön vuoksi.

3.3               Palveluntarjoajan velvollisuutena on pyrkiä tuottamaan mahdollisimman laadukasta palvelua. Palveluntarjoaja vastaa itse palveluun tuottamastaan sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmansien osapuolien palveluun syöttämästä aineistosta, niiden käytöstä tai muusta syystä asiakkaalle aiheutuvista mahdollisesta kustannuksista tai vahingoista.

3.4               Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun mahdollisimman toimivana ja vikasietoisena ja tietoturvallisena. Palveluntarjoajan velvollisuus on pyrkiä korjaamaan viipymättä mahdolliset häiriöt.

3.5               Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Asiakkaan Palveluun antamia tietoja Palveluntarjoajan tuottamien muiden palveluiden välillä.

3.6               Palvelun luonne ja sen kehittämisen tarve huomioon ottaen Palveluntarjoajalla on oikeus hyödyntää Asiakkaan palveluun syöttämiä tietoja ja aineistoja, mikäli se on palvelun tai Palveluntarjoajan liiketoiminnan kehittämisen kannalta tarpeellista. Oikeus ei koske jäljempänä kohdassa 5 määriteltyä asiakkaan salassapidettäväksi tai luottamukselliseksi määrittämää tietoa.

3.7               Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä kaikissa vahinkotapauksissa on 50.000 euroa. Vastuunrajoitus ei koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa.

3.8               Palveluntarjoaja noudattaa palvelun tuottamisessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

4. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1               Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

4.2               Asiakas on velvollinen antamaan palveluun rekisteröityessään ja palvelua käyttäessään virheettömät ja oikeat tiedot. Asiakas vastaa palveluun syöttämänsä aineiston ja tiedon oikeellisuudesta täysmääräisesti ja vapauttaa käyttöehdot hyväksymällä palveluntarjoajan kaikesta vastuusta, mikäli syötetty tieto/aineisto aiheuttaa vahinkoa jollekin taholle.

4.3               Asiakas on velvollinen oikaisemaan välittömästi ja viimeistään kahden (2) vuorokauden kuluessa Asiakkaan aineistoon tai muuhun Palveluun syötettävään aineistoon sisältyvät tiedot, mikäli ne muuttuvat käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen.

4.4               Asiakkaan velvollisuutena on suorittaa Palveluntarjoajalle kaikki palvelun käyttämiseen liittyvät maksut. Asiakas vastaa omista kustannuksistaan käyttäessään palvelua.

4.5               Asiakas vastaa siitä, että sen käyttämät laitteet, järjestelmät, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat tietoturvallisia ja että ne eivät aiheuta vahinkoa tai häiriötä palvelulle.

4.6               Mikäli Asiakas syöttää palveluun muiden osapuolien henkilötietoja tai muita tietoja, on Asiakas velvollinen hankkimaan näiltä tahoilta suostumuksen tietojen antamiseen sekä informoimaan kyseistä tahoa syötettyjen tietojen käytöstä. Asiakas vastaa täysmääräisesti Palveluntarjoajalle kaikesta vahingosta ja kustannuksista, mikäli kyseiset kolmannet tahot esittävät Palveluntarjoajalle vaatimuksia syötettyihin tietoihin liittyen.

4.7               Asiakas on velvollinen yksilöimään Asiakkaan aineistoon sisältyvän salassa pidettävän tai muutoin luottamuksellisen aineiston näiden käyttöehtojen kohdassa 5 sovitun mukaisesti.

4.8               Asiakas on velvollinen toimimaan kaikkien palveluun syöttämiensä tietojen osalta lain ja asetusten mukaisesti.

5. ASIAKKAAN AINEISTON LUOKITTELU SALASSA PIDETTÄVÄKSI TAI LUOTTAMUKSELLISEKSI

5.1               Asiakkaan aineiston tai sen osan luokittelemisesta salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi päättää Asiakas. Luokittelussa on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

5.2               Asiakas on velvollinen yksilöimään Asiakkaan palveluun antamiin tietoihin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet sekä muun luottamuksellisen tai salassa pidettävän aineiston merkitsemällä ne luottamukselliseksi tai salassapidettäväksi syöttäessään tietoja palveluun.

5.3               Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa Asiakkaan tekemään luokitteluun, eikä Asiakas tai kolmas osapuoli voi esittää Palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia virheellisen tai puutteellisen luokittelun johdosta tai siitä aiheutuneesta vahingosta.

6. TIETOJEN KÄSITTELY

6.1               Palveluntarjoajalla on oikeus näiden käyttöehtojen ja lainsäädännön mukaisesti mukaisesti rekisteröidä ja käyttää Asiakkaan antamia tietoja veloituksetta.

6.2               Asiakkaalla on lain mukainen oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä tarkistaa ja muuttaa ja pyytää poistamaan tietoja.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

7.1               Näillä käyttöehdoilla ei siirretä Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia miltään osin Asiakkaalle.

7.2               Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palveluntarjoajan tuottamaan materiaaliin kuuluvat Palveluntarjoajalle. Mahdolliset Asiakkaan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle näiden käyttöehtojen mukaiset Palveluntarjoajan rinnakkaiset käyttöoikeudet huomioiden.

8. VASTUUNRAJOITUKSET

8.1               Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan palveluun syöttämien tietojen lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta tai siitä, ettei Asiakkaan aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan aineiston lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta ja sen immateriaalioikeuksista vastaa yksinomaan Asiakas.

8.2               Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen virheestä tai laiminlyönnistä salassa pidettävän tai muutoin luottamuksellisen aineiston luokittelussa ja siten siitä, jos salassa pidettävä tai muutoin luottamuksellinen aineisto tulee syötetyksi tai muutoin lisätyksi Palveluun.

8.3               Jos Asiakas tai kolmas osapuoli laiminlyö tai suorittaa virheellisesti edellä kohdassa 5.1 tarkoitetun aineiston kohdan 5.2 mukaisen yksilöinnin, Palveluntarjoaja ei vastaa sen Palveluun tai Tietokantaan päätymisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

8.4               Palveluntarjoaja ei vastaa muusta Asiakkaan tai kolmannen osapuolen menettelystä tai laiminlyönnistä, jonka vuoksi kohdassa 5.1 tarkoitettu aineisto tai sen osa päätyy Tietokantaan, tai siitä aiheutuvasta vahingosta.

9. FORCE MAJEURE

9.1               Mikäli käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy johtuen syistä, joita on pidettävä ylivoimaisena esteenä, on osapuolella oikeus viivästyttää suoritustaan niin kauan kuin se olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä. Force Majeure -tilanteena pidetään mm. lakkoa, sotaa, luonnonmullistusta, sähkökatkoa tai häiriötä tele- tai internet-liikenteessä. Ylivoimaisena esteenä ei kuitenkaan pidetä sopijapuolen omaa taloudellista tilaa. Näissä tilanteissa osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta.

9.2               Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli 6 kuukautta, on palvelun käyttöoikeus mahdollista päättää puolin tai toisin ilman seuraamuksia.

10. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

10.1            Palveluntarjoajalla on teknologian kehityksen, lainsäädännön muuttumisen tai muun vastaavan syyn johdosta oikeus päivittää näitä käyttöehtoja siten, että tämän palvelun alkuperäinen tavoite ja tarkoitus toteutuvat olosuhteiden muutoksista huolimatta.

10.2            Muutokset käyttöehtoihin tulevat voimaan kaksi (2) viikkoa sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on ilmoittanut niistä Asiakkaalle.

10.3            Asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä ehtomuutoksia. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehtomuutoksia, päättyy palvelun käyttöoikeus jäljempänä määritellystä irtisanomisajasta huolimatta kohdassa 10.2 mainitun kahden (2) viikon voimaantuloajan päättyessä.

10.4            Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

11. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

11.1            Nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt hyväksytysti palveluun tai käyttää palvelua. Hyväksytty rekisteröityminen katsotaan tapahtuneeksi, kun Palveluntarjoaja on toimittanut Asiakkaalle palvelun käyttötunnukset. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

12. PALVELUN KÄYTÖN PÄÄTTYMINEN

12.1            Palvelun tarjoaja voi irtisanoa Asiakkaan käyttöoikeuden 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti kirjallisessa muodossa.

12.2            Mikäli Asiakas rikkoo käyttöehtoja olennaisesti, on Palveluntarjoajalla oikeus päättää palvelun käyttöoikeus välittömästi.

12.3            Osapuolilla on oikeus purkaa palvelun käyttöoikeus päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai muutoin maksukyvyttömäksi.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

13.1             Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

13.2            Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riidat lopullisesti Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi.