Käyttöehdot

1. OSAPUOLET

  1. Cloudia Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja)
  2. Asiakas (jäljempänä Asiakas)

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tässä asiakirjassa sovitaan Cloudian tarjoamien ja/tai tuottamien palveluiden käyttämistä koskevista ehdoista. Asiakkaan tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palveluiden käyttämisen aloittamista. Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröitymällä palveluun.

Palvelu sisältää Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksin suojattua aineistoa. Tämä sopimus antaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää Palveluun syötettyä tai sinne muutoin annettua tietoa kaikessa laillisessa liiketoiminnassaan.

Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin.

3. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1 Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu haluamallaan tavalla ja oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Palveluntarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa olennaisista muutoksista etukäteen Asiakkaalle tiedottamalla siitä palvelussa tai Asiakkaan toimittamaan yhteystieto-osoitteeseen.

3.2 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu väliaikaisesti, mikäli se on välttämätöntä palvelun uudistamisen tai muuttamisen vuoksi tai tietoverkkoihin liittyvän muutostyön vuoksi.

3.3 Palveluntarjoajan velvollisuutena on pyrkiä tuottamaan mahdollisimman laadukasta palvelua. Palveluntarjoaja vastaa itse palveluun tuottamastaan sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmansien osapuolien palveluun syöttämästä aineistosta eikä niiden käytöstä tai muusta syystä asiakkaalle aiheutuvasta mahdollisesta kustannuksesta tai vahingosta.

3.4 Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun mahdollisimman toimivana ja vikasietoisena ja tietoturvallisena. Palveluntarjoajan velvollisuus on pyrkiä korjaamaan viipymättä mahdolliset häiriöt.

3.5 Palveluntarjoajalla on nimenomainen oikeus siirtää Asiakkaan antamia tietoja eri palveluiden välillä.

3.6 Palveluntarjoajalla on pysyvä, globaali, siirrettävä ja maksuton oikeus Asiakkaan palveluun syöttämien tietojen ja aineiston käyttämiseen, edelleen luovuttamiseen, kopiointiin, julkaisemiseen, muokkaamiseenja käsittelemiseen.

3.7 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä kaikissa vahinkotapauksissa on 50.000 euroa. Vastuunrajoitus ei koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa.

4. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

4.2 Asiakas on velvollinen antamaan palveluun rekisteröityessään ja palvelua käyttäessään virheettömät ja oikeat tiedot. Asiakas vastaa palveluun syöttämänsä aineiston ja tiedon oikeellisuudesta täysmääräisesti ja vapauttaa tällä sopimuksella palveluntarjoajan kaikesta vastuusta, mikäli syötetty tieto/aineisto aiheuttaa vahinkoa jollekin taholle.

4.3 Asiakas on velvollinen oikaisemaan välittömästi ja viimeistään 2 vuorokauden kuluessa Asiakkaan aineistoon tai muuhun Palveluun syötettävään aineistoon sisältyvät tiedot, mikäli ne muuttuvat tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

4.4 Asiakaan velvollisuutena on suorittaa Palveluntarjoajalle kaikki palvelun käyttämiseen liittyvät maksut. Asiakas vastaa omista kustannuksistaan käyttäessään palvelua.

4.5 Asiakas vastaa siitä, että sen käyttämät laitteet, järjestelmät, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat tietoturvallisia ja että ne eivät aiheuta vahinkoa tai häiriötä palvelulle.

4.6 Mikäli Asiakas syöttää palveluun muiden osapuolien henkilötietoja tai muita tietoja, on Asiakas velvollinen hankkimaan näiltä tahoilta suostumuksen tietojen antamiseen sekä informoimaan kyseistä tahoa syötettyjen tietojen käytöstä. Asiakas vastaa täysmääräisesti Palveluntarjoajalle kaikesta vahingosta ja kustannuksista, mikäli kyseiset kolmannet tahot esittävät vaatimuksia syötettyihin tietoihin liittyen.

4.7 Asiakas on velvollinen yksilöimään Asiakkaan aineistoon sisältyvän salassa pidettävän tai muutoin luottamuksellisen aineiston tämän sopimuksen kohdassa 5 sovitun mukaisesti.

4.8 Asiakas on velvollinen toimimaan kaikkien palveluun syöttämiensä tietojen osalta lain ja asetusten mukaisesti.

4.9 Yhteiskäyttötunnusten käyttäminen palvelussa ei ole sallittua.

5. ASIAKKAAN AINEISTON LUOKITTELU SALASSA PIDETTÄVÄKSI TAI LUOTTAMUKSELLISEKSI

5.1 Asiakkaan aineiston tai sen osan luokittelemisesta salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi päättää Asiakas. Luokittelussa on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

5.2 Asiakas on velvollinen yksilöimään Asiakkaan palveluun antamiin tietoihinsisältyvät liike-ja ammattisalaisuudet sekä muun luottamuksellisen tai salassa pidettävän aineistonmerkitsemällä ne luottamukselliseksi tai salassapidettäväksi syöttäessään tietoja palveluun.

5.3 Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa Asiakkaan tekemään luokitteluun, eikä Asiakas tai kolmas osapuoli voi esittää Palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia virheellisen tai puutteellisen luokittelun johdosta tai siitä aiheutuneesta vahingosta.

6. TIETOJEN KÄSITTELY

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus tämän sopimuksen mukaisesti rekisteröidä ja käyttää Asiakkaan antamia tietoja tässä sopimuksessa määritellysti veloituksetta.

6.2 Asiakkaalla on lain mukainen oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä tarkistaa ja muuttaa ja pyytää poistamaan tietoja.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

7.1 Tällä sopimuksella ei siirretä Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia miltään osin Asiakkaalle.

7.2 Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palveluntarjoajan tuottamaan materiaaliin kuuluvat Palveluntarjoajalle. Mahdolliset Asiakkaan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tässä sopimuksessa määrätyin poikkeuksin.

8. VASTUUNRAJOITUKSET

8.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan palveluun syöttämien tietojen lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta tai siitä, ettei Asiakkaan aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan aineiston lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta ja sen immateriaalioikeuksista vastaa yksinomaan Asiakas.

8.2 Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen virheestä tai laiminlyönnistä salassa pidettävän tai muutoin luottamuksellisen aineiston luokittelussa ja siten siitä, jos salassa pidettävä tai muutoin luottamuksellinen aineisto tulee syötetyksi tai muutoin lisätyksi Palveluun.

8.3 Jos Asiakas tai kolmas osapuoli laiminlyö tai suorittaa virheellisesti edellä kohdassa 5.1 tarkoitetun aineiston kohdan 5.2 mukaisen yksilöinnin, Palveluntarjoaja ei vastaa sen Palveluun tai Tietokantaan päätymisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

8.4 Palveluntarjoaja ei vastaa muusta Asiakkaan tai kolmannen osapuolen menettelystä tai laiminlyönnistä, jonka vuoksi kohdassa 5.1 tarkoitettu aineisto tai sen osa päätyy Tietokantaan, tai siitä aiheutuvasta vahingosta.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Mikäli sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy johtuen syistä, joita on pidettävä ylivoimaisena esteenä, on osapuolella oikeus viivästyttää sopimuksen mukaista suoritustaan niin kauan kuin se olosuhteet huomioon ottaenon välttämätöntä. Force Majeure -tilanteena pidetään mm. lakkoa, sotaa, luonnonmullistusta, sähkökatkoa tai häiriötä tele-tai internet-liikenteessä. Ylivoimaisena esteenä ei kuitenkaan pidetä sopijapuolen omaa taloudellista tilaa. Näissä tilanteissa sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta.

9.2 Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli 6 kuukautta, on sopimusosapuolilla oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia.

10. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

10.1 Palveluntarjoajalla on teknologian kehityksen, lainsäädännön muuttumisen tai muun vastaavan syyn johdosta yksipuolisesti oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja siten, että tämän sopimuksen alkuperäinen tavoite ja tarkoitus toteutuvat olosuhteiden muutoksista huolimatta.

10.2 Muutokset sopimukseen tulevat voimaan kaksi (2) viikkoa sen jälkeen, kun Palveluntarjoajaon ilmoittanut niistä Asiakkaalle.

10.3 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämän sopimus sekä siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

11. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

11.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt hyväksytysti palveluun. Hyväksytty rekisteröityminen katsotaan tapahtuneeksi, kun Palveluntarjoaja on toimittanut Asiakkaalle palvelun käyttötunnukset. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

12.1 Sopimusvoidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti kirjallisessa muodossa.

12.2 Mikäli sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, eikä korjaa menettelyään 14 vrk kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

12.3 Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi myös, mikäli toinen sopijapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai muutoin maksukyvyttömäksi.

13. SALASSAPITO

13.1 Tämä sopimus ja sen liitteet kuuluvat Palveluntarjoajan liike-ja ammattisalaisuuden piiriin, eikä niitä saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman Palveluntarjoajan lupaa.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

14.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riidat Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa yksijäsenisessä välimiesoikeudessa, jonka istuntopaikkana on Joensuu.