Integritetsskydd

Innehåll:

  • Dataskyddsbeskrivning
  • Normala källor
  • Cloudia som personuppgiftsansvarig
  • Rättigheter
  • Dataskydd och lagring av uppgifter
  • Cloudia som personuppgiftsbiträde
  • Underleverantörer och överlämning av personuppgifter
  • Ändringar av dataskyddsbeskrivningen
  • Kunduppgiftsansvarig och kontakter
  • Policy för cookies

 

Dataskyddsbeskrivning

På Cloudia respekterar vi din integritet. I denna dataskyddsbeskrivning berättar vi om dina rättigheter som gäller integritet och om våra åtaganden i fråga om att skydda dina personuppgifter.

Cloudia följer de högsta datasäkerhets- och dataskyddsstandarderna. Vi känner till våra kunders krav på kvalitet och tar även därför på allvar vår egen verksamhet, kvalitetssäkringen av våra tjänster och integritetsskydd. Vi är certifierade enligt standarden ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001), fastställande av kvalitetsledning (ISO 9001) samt miljöledning (ISO 14001). Dessutom har Cloudias tjänster datasäkerhet på Vahti2-nivån enligt ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen.

Ända sedan får verksamhet startade har vi fäst vikt vid en tillförlitlig och säker behandling av våra kunders personuppgifter. Våra kunder är bland annat Finlands riksdag, Finlands Bank, försvarsmakten och flera ministerier och därmed måste vår informationssäkerhet ligga på den högsta möjliga nivån.

De system vi använder är absolut pålitliga, och i all vår verksamhet följer vi även alla lagar, regler och bestämmelser i alla våra marknadsområden. Vår verksamhet och våra tjänster svarar mot kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer

Beslut som gäller integritet fattas på Cloudias ledningsgruppnivå tillsammans med vårt dataskyddsombud och en jurist.

Denna dataskyddsbeskrivning finns på webbplatserna cloudia.fi och cloudia.com.

Tillämpning av dataskyddsbeskrivningen

Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas på all Cloudias affärsverksamhet och alla Cloudias webbplatser, domännamn och molntjänster.

Till de personuppgifter som Cloudia Ab samlar in från kunder eller potentiella kunder kan bland annat ingå namn, post- och e-postadress, telefonnummer, födelsetid, fax, medborgarskap, kontaktspråk, uppgift och position i företaget, uppgifter som gäller kundförhållandet och avtalsförhållandet, såsom uppgifter om beställningar och transaktioner i olika kanaler samt beställda tjänster, uppgifter som behövs för fakturering och indrivning, profileringsuppgifter som kunden själv gett samt andra uppgifter som behövs för att sköta tjänsten.

Använd inte Cloudias webbplatser eller våra tjänster om du inte godkänner vår behandling av personuppgifter som följer dataskyddsbeskrivningen.

Normala källor

Cloudia behandlar personuppgifter för arbetssökande, kunder, personer som använder programvara, kontaktpersoner och potentiella nya kunder som kontaktar oss eller lämnar sina kontaktuppgifter via Cloudias webbplatser och portaler eller andra kanaler.

Kunderna ger de uppgifter som samlas in i samband med registrering. Cloudia Ab kan också samla in uppgifter från offentliga myndighetsregister, till exempel från Patent- och registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem (PRS), och andra offentligt tillgängliga uppgifter.

 

Cloudia som personuppgiftsansvarig

Registrets namn: Cloudia Ab:s kundregister

Cloudia är personuppgiftsansvarig då det definierar syftet för användning av dina personuppgifter och de medel som ska användas. Cloudia är personuppgiftsansvarig även då det samlar in personuppgifter om dig som arbetssökande, kund eller som representant för potentiell kund eller som användare av programvara.

Syftet för behandling av personuppgifter

I Cloudia Ab:s kundregister sparas uppgifter om användare som registrerat sig som kunder hos Cloudia Ab eller uppgifter om potentiella framtida kunder. Uppgifterna används för att sköta och upprätthålla kundförhållanden, i marknadsföringssyften samt för utveckling av Cloudia Ab:s affärsverksamhet och kundförhållanden.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är ett avtal mellan parterna och berättigat intresse som utgår från upprätthållandet av kundförhållandet mellan parterna.
Cloudia Ab kan också använda dina personuppgifter på andra sätt om kunden ger ett separat samtycke för detta. Cloudia Ab kan koppla givna uppgifter till uppgifter som Cloudia samlat in från andra källor.

 

Rättigheter

Din rättighet att återkalla ditt samtycke för marknadsföringskommunikation

Du har rätt att återkalla ditt samtycke och sluta ta emot marknadsföringskommunikation från Cloudia, och du kan göra det på följande sätt:

 1. Genom att välja ”unsubscribe” i marknadsföringsmeddelandet
 2. Genom att kontakta oss per e-post communications@cloudia.com

Observera att om du använder Cloudias tjänster, så kan du emellertid trots att du återkallat ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation ta emot från Cloudia administrativ kommunikation, såsom orderbekräftelser, information om produktuppdateringar osv. samt meddelanden som gäller administration av ditt konto eller tjänster som kunderna erbjuds.

 

Rätt till insyn

Du har rätt att få tillgångtill dina personuppgifter genom att be om en sammanfattning av dina personuppgifter som vi har behandlat genom att skicka ett e-postmeddelande till Cloudia Ab:s e-postadress som anges i Dataskyddsbeskrivningen. Du kan också lämna in en begäran om insyn personligt hos den personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att be att Cloudia rättar fel i dina personuppgifter. Om du har besittningsrätt till Cloudias tjänster kan du själv ändra dina uppgifter i tjänsten. Endast instansen i fråga kan ändra sina egna uppgifter med ett eget användarnamn och lösenord.

 

Andra rättigheter som gäller behandling av personuppgifter

Som kund har du rätt att be att personuppgifter som gäller dig raderas ur registret samt be att de överförs till ett annat företag. Kunden har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter.

Cloudia Ab betonar att då man lämnar in uppgifter och tillåter behandling kan vara en förutsättning för ibruktagande eller användning av tjänsten. Cloudia Ab har rätt att avbryta erbjudandet av tjänster eller hindra åtkomsten till tjänster, om kunden inte ger uppgifter som är väsentliga för tjänsten eller kräver att de raderas.

Skicka din begäran som gäller ovan nämnda förfaranden till adressen juha.levo@cloudia.com.

Kunden har rätt att överklaga jos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att man i behandlingen av uppgifter som gäller kunden bryter mot den lagstiftning som gäller dataskydd.

 

Dataskydd och lagring av uppgifter

Vi på Cloudia säkerställer konfidentialiteten och integriteten för de personuppgifter som vi behandlar samt tillgången till uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

  • Företaget har utsett ett dataskyddsombud. Vi har också ett nära samarbete med en advokatbyrå i frågor som gäller dataskydd.
  • Alla anställda genomför en utbildning om dataskydd då de börjar arbeta.
  • Endast de personer som har behovet att behandla personuppgifter enligt lagar eller förpliktelser i serviceavtal har tillgång till kundernas personuppgifter.
  • Personuppgifterna sparas i Cloudia Ab:s servermiljö ändamålsenligt skyddade och verifierade.
  • Cloudia Ab:s tekniska, administrativa och fysiska processer är planerade för att skydda personuppgifter mot personuppgiftsincidenter.
  • Cloudia Ab skyddar personuppgifterna ändamålsenligt i sina egna system, men kunden svarar själv för att kundens eget datorsystem, nätverksanslutning och andra processer är datasäkra.
  • Tillträde till Cloudias lokaler övervakas med hjälp av passerkontroll- och videoövervakningssystem.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Cloudia Ab sparar personuppgifterna endast så länge som uppgifterna kan anses nödvändiga i förhållande till de användningssyften som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning, om det inte enligt lagen förutsätts eller är tillåtet att spara uppgifter en längre tid.

Cloudia som personuppgiftsbiträde

Cloudia erbjuder sina kunder flera olika slags tjänster. I de flesta av våra tjänster ingår behandling av uppgifter om kunderna, och nedan hänvisas till dessa uppgifter med termen personuppgifter. Våra kunder definierar användningssyftena och inte Cloudia, varvid kunden är personuppgiftsansvarig. I sådana fall är Cloudia personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna å kundens vägnar och enligt anvisningar från kunden. Kundens verksamhet som personuppgiftsansvarig och Cloudias verksamhet som personuppgiftsbiträde regleras av ett avtal om behandling av personuppgifter.

Kundens och Cloudias skyldigheter

Som personuppgiftsansvarig säkerställer kunden de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter enligt de dataskyddslagar som tillämpas. Kunden bedömer och definierar även de risker som behandlingen av personuppgifter orsakar de registrerade. Dessutom ska kunden som personuppgiftsansvarig följa den skyldighet att lämna uppgifter som gäller de registrerade.

Cloudia ingår som en naturlig del i kundens skyldigheter som personuppgiftsansvarig, eftersom Cloudias tjänster är en del av behandlingen av personuppgifter, och kunden ska som personuppgiftsansvarig försäkra sig om att behandlingen av personuppgifter motsvarar de tillämpade dataskyddslagarna. Därför ska Cloudia följa de dataskyddslagar som tillämpas på dem som behandlar personuppgifter då Cloudia behandlar personuppgifter å sina kunders vägnar.

Kort sagt förbinder sig kunden och Cloudia att samarbeta för att säkerställa de registrerades integritet. Cloudia ger åt kunden de uppgifter som behövs enligt de dataskyddslagar som tillämpas.

Underleverantörer och överlämning av personuppgifter

Cloudia Ab överlämnar inte uppgifter åt utomstående, om inget annat föranleds av villkoren i denna beskrivning.

Cloudia Ab har rätt att överlämna personuppgifter för tjänsteproduktion till Cloudia Ab:s samarbetspartner som deltar i att producera tjänster. Cloudia Ab kan även överlämna anonymt uppgifter till forskningssyften.

Dessutom har Cloudia Ab rätt att använda eller överlämna uppgifter, om det är nödvändigt för att följa en lag eller en författning eller på grund av en annan laglig begäran.

Cloudia Ab överför inga uppgifter utanför EU- eller EES-området.

Då Cloudia använder underleverantörer ingår Cloudia ett personuppgiftsbiträdesavtal (DPA, Data Processing Agreement) med underleverantörerna för att skydda dina rättigheter som gäller integritet och för att följa sina skyldigheter som gäller kunderna.

Ändringar av dataskyddsbeskrivningen

Om vi ändrar dataskyddsbeskrivningen, ger vi ut en uppdaterad beskrivning här tillsammans med datum för den nya versionen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom dataskyddsbeskrivningen. Om vi gör sådana väsentliga ändringar i vår dataskyddsbeskrivning som avsevärt ändrar vår dataskyddspraxis, kan vi också meddela dig om detta på ett annat sätt, till exempel per e-post eller genom att publicera ett meddelande på företagets webbplats och/eller i sociala medier innan ändringarna träder i kraft.

Denna dataskyddsbeskrivning uppdaterades senast 30.8.2019.

 

Kunduppgiftsansvarig och kontakter

Cloudia Ab
FO-nummer: 1088146-2
Länsikatu 15, 80110 Joensuu, Finland
Tfn: +358 20 766 1077
E-mail: info@cloudia.fi

Dataskyddsombud:
Juha Levo
E-mail: juha.levo@cloudia.fi
Tfn: +358 40 6792 378
Adress: Länsikatu 15, 80110 Joensuu, Finland

Din åsikt är viktig för oss. Om du har kommentarer eller frågor kring vår dataskyddsbeskrivning, om du oroar dig över dataskyddet eller användningen av uppgifter på ett sätt som vi inte har svarat tillräckligt utförligt på eller om du misstänker att din integritet har kränkts, kontakta oss per e-post juha.levo@cloudia.com. Du kan också kontakta oss genom att skriva på adressen Cloudia Ab, Länsikatu 15, 80110 Joensuu.

Din begäran och överklagan behandlas konfidentiellt. Därefter kontaktas du av vår företrädare som berättar hur frågan kan lösas. Vårt mål är att säkerställa att överklaganden behandlas korrekt och ändamålsenligt.

Kakor (cookies)

 

Policy för cookies

Vi använder cookies för att följa upp användningen av vår webbplats. Nedan finns mer information om cookies. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte vår webbplats.

Vad är cookies?

I denna beskrivning avses med ”cookies” kakor eller motsvarande tekniker som omfattas av EU-direktivet som gäller integritetsskydd inom elektronisk kommunikation.

Kakor är små textfiler som lagras på din dator, smarttelefon eller annan enhet då du besöker vår webbplats. Med hjälp av cookies identifieras din dator/IP-adress och med hjälp av dem samlas information om de sidor du besöker och de funktioner du använder.

Med hjälp av cookies kan vi bland annat identifiera din enhet då du återvänder till sidan, komma ihåg dina preferenser och val, förbättra din användarupplevelse samt anpassa vår reklam på vår webbplats samt i eventuella andra tjänster.

Uppgifter som samlas in är bland annat vilken webbläsare som använts, enhetens operativsystem och besökets längd.

Genom att använda vår webbplats godkänner besökaren användningen av cookies. De som använder webbplatsen har om de så vill möjligheten att hindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i den använda webbläsaren.

Cookies hjälper oss att räkna det totala antalet personer som besöker vår webbplats och att följa användningen av vår tjänst och våra nätsidor. Detta hjälper oss att förbättra vår service.

Vi använder cookies som gör det lättare för dig att använda vår tjänst och våra nätsidor till exempel då de minns användarnamn, lösenord eller (språk)val. Vi använder också uppföljnings- och analyskakor för att följa hur våra användare förhåller sig till den service vi erbjuder. Vi kan även utnyttja cookies för att inrikta marknadsföringen (såsom återmarknadsföring) samt för optimering av marknadsföring.

Vår webbplats använder Google Analytics-kakor. De uppgifter som dessa cookies samlar in överförs till och lagras på Googles servrar, varav en del kan ligga utanför EU och på vilka man i detta fall tillämpar den lokala dataskyddslagstiftningen. Mer information om Googles integritetspolicy och användningen av Google Analytics:

Google Analytics privacy overview
Opt out of Google Analytics tracking

Hur blockerar jag cookies?

De flesta webbläsarna tillåter automatiskt cookies. Du kan hindra användningen av cookies i din webbläsare eller också ställa in din webbläsare så att den varnar då man försöker installera cookies. Observera att då kanske Cloudias webbplats inte fungerar korrekt. För att få mer information om cookies och radering av dem, besök adressen www.allaboutcookies.org. Du hittar instruktioner för radering av cookies i olika webbläsare på följande adresser:

Instruktioner för webbläsaren Internet Explorer
Instruktioner för webbläsaren Mozilla
Instruktioner för webbläsaren Chrome
Instruktioner för webbläsaren Safari

Ändringar

Vi meddelar om våra ändringar som gäller användningen av cookies här. Vi kan även framhäva ändringarna på vår webbplats.

Contact us
to build your strategic suite