Vastuullinen hankinta: mitä tulee tietää vuonna 2020

Vastuullinen hankinta: mitä tulee tietää vuonna 2020

Vastuullisuus on yksi aikamme tärkeimmistä suuntauksista – ja se näyttää hallitsevan liiketoimintakeskustelua vielä pitkälle tulevaisuuteen. Se on uudentyyppinen kilpailutekijä, jossa brändi, laatu ja innovaatio yhdistyvät yhdeksi keskeiseksi tekijäksi kilpailukykyisten yritysten luomisessa.

Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kestävien käytäntöjen omaksuminen on vaihdellut nopeasta, vapaaehtoisesta omaksumisesta hitaaseen, lainsäädännön kautta tulleeseen velvoittamiseen. Pyrkimys kohti vastuullista toimintaa on edennyt epätasaiseen tahtiin johtuen useista tekijöistä, kuten kuluttajien käyttäytymisestä, tieto- ja viestintäteknologioiden kehittymisestä, kansainvälisestä lainsäädännöstä ja julkisesta kysynnästä.

Pyrkiminen kestävien ja vastuullisten hankintojen tekemiseen on ollut keskeinen osa julkisen sektorin ohjelmaa jo pidemmän aikaa. On yleisen edun mukaista, että kovalla työllä tuotetut verot hyödynnetään kaikkein vastuullisimmalla tavalla, siis vastuullisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Tämä on pakottanut julkiset organisaatiot pyrkimykseen luoda hankintaprosesseja, joilla on myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja jotka suojelevat ympäristöä monin tavoin. Toistaiseksi askeleet ovat olleet ehkä pieniä, mutta suunta on oikea.

Myös yksityisellä sektorilla vastuulliset hankinnat ja kestävät toimitusketjut ovat olleet vuosia yritysten agendalla. Kuluttajien vaatimukset ja ylipäätään maailmanlaajuiset suuntaukset ovat nyt vahvasti keskittyneet vastuullisuuteen, minkä johdosta myös yksityisen sektorin on ollut pakko alkaa muuttua yhä kestävämpään suuntaan.

Nykypäivänä onkin erityisen tärkeää, että hankinnasta vastaavat johtajat ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen. Heidän tulisi muuttaa organisaationsa hankintatoiminta sellaiseksi, jossa huomioon otetaan niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvointi tavalla, jossa organisaation toiminta säilyy kannattavana ja kilpailukykyisenä.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankinnassa?

Vastuullisuus, tai liiketoiminnan ollessa kyseessä yritysvastuu, tarkoittaa lainsäädännön vaatimukset ylittävää vastuullista liiketoimintaa yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi [1]. Myös vastuullinen hankinta muodostuu kolmesta keskeisestä vastuullisuuden alueesta: ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Vastuullista ja kestävää hankintaa on siten se, että organisaatio ottaa huomioon kaikkia näitä alueita koskevia periaatteita hankintaprosesseissaan.

Vastuullinen hankinta: mitä tulee tietää vuonna 2020

Ympäristövastuu

Energian ja resurssien sekä luonnonvarojen kulutus ja siitä seuraavat päästöt ja jätteet ovat kaiken ympäristölle haitallisen toiminnan keskiössä. Kestävällä hankinnalla on siksi selkeä rooli organisaation toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämisessä ja organisaation ohjaamisessa kohti ympäristöystävällisempiä valintoja. Siirtyminen kohti uusiutuvaa energiaa, materiaalitehokkuuden lisääminen tuotannossa tai vaikkapa vain lamppujen muuttaminen led-lamppuihin auttavat organisaatioita tulemaan ympäristöystävällisemmiksi.

Sosiaalinen vastuu

Yrityksen sosiaalinen vastuu on laaja kokonaisuus. Sen ydin on yksinkertainen: se on ihmisten hyvää kohtelua. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi työturvallisuutta ja -hyvinvointia ja syrjimättömyyttä. Kun hankinnassa huomioidaan tuotteiden ja palveluiden alkuperä ja työolot, joissa toimittajan tuotteet ja palvelut tuotetaan, tuetaan myös työolojen muuttumista parempaan suuntaan alkuperämaassa.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu ei ole pelkkää liiketoiminnan kannattavuutta ja voiton tuottamista osakkeenomistajille. Esimerkillinen vastuullisen hankinnan politiikka pyrkiikin tuottamaan myönteisiä taloudellisia hyötyjä mahdollisimman monelle sidosryhmälle organisaation sisällä – ja ulkopuolella. Tähän sisältyy esimerkiksi laskujen maksaminen ajoissa toimittajille. Suurimmat mahdollisuudet yrityksellä on vaikuttaa omiin välittömiin toimittajiinsa, joiden kehittymistä ja vaurautta voidaan vastuullisesti toimimalla vauhdittaa.

Keskeinen tekijä näillä kaikilla kolmella alueella on digitalisaation mahdollistama läpinäkyvyys. Organisaatioilla, jotka ymmärtävät hankinnan kohteena olevien tavaroiden ja palveluiden alkuperän, on paremmat eväät tehdä organisaation tarjouskilpailuperusteet täyttäviä kestäviä hankintoja. Ne voivat myös varmistaa, että hankittuja tavaroita ja palveluita käytetään organisaatiossa vastuullisesti. Täysin digitaalinen lähestymistapa hankintaan on avaintekijä organisaation läpinäkyvyyden saavuttamisessa.

Kestävä hankinta – keskeiset hyödyt

Vastuullinen hankinta ei suinkaan haittaa organisaation tehokkuutta, vaan sillä on potentiaalia alentaa kustannuksia, vähentää haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä rakentaa entistä parempaa mainetta. Sen avulla organisaatio voi aidosti tarkastella omaa toimintaansa, löytää parannusta vaativia kohteita, muuttaa prosesseja ja tarjota tarvittaessa koulutusta työntekijöilleen ja toimittajilleen.

Kestävä hankinta myös valmistelee organisaatiota tulevaisuuteen tehden siitä resilientin siltä varalta, että organisaation tarvitsemien raaka-aineiden ja materiaalien tarjonta vähenee, ja toisaalta kykenevän vastaamaan uusien markkinoiden kysyntään. Se parantaa organisaation riskinhallintaprosesseja edistämällä yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka kaikkein epätodennäköisemmin tulevat kohtaamaan esimerkiksi ympäristösyistä johtuvia tuotannon keskeytyksiä.

Vastuullinen hankinta myös varmistaa, että sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät täyttävät korkeat standardit ja kriteerit velvoittamalla ne noudattamaan ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi se lisää ymmärrystä organisaation paikallisesta elinkeinoelämästä ja maailmanlaajuisesta toimitusketjusta. Tämä johtaa älykkäämpiin, kestävämpiin valintoihin ja kilpailuetuun epävakaina aikoina.

Vastuullinen hankinta johtaa älykkäämpiin, kestävämpiin valintoihin ja kilpailuetuun epävakaina aikoina.

Keskeiset vastuullista hankintaa eteenpäin vievät voimat organisaatiossa

Monet julkisen sektorin organisaatiot kokevat painetta toimia kestävällä tavalla. Kuten aiemmin todettiin, myös yksityisen sektorin organisaatioihin kohdistuu kova paine omaksua kestäviä hankinnan lähestymistapoja. Suurin osa organisaatioista, jotka siirtyvät vastuullisen hankinnan malliin, noudattaa samoja vaiheita. Niitä kuvataan seuraavassa.

Johtovetoinen ajattelutavan muutos

Organisaatiojohto hallituksesta ylimpään johtoon on olennainen eteenpäin vievä voima kestävyyttä koskevassa muutoksessa. Kun organisaatiot sovittavat liiketoimintatavoitteitaan kohti kestävyyttä koskevia tavoitteita myös hankinnan prosesseja on mukautettava. Näin varmistetaan, että hankinta tukee näitä uusia vaatimuksia.

Olemassa olevien keskeisten suorituskykyindikaattorien, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden sekä toimintatapojen muuttaminen on mahdollista ainoastaan, jos hankintatiimi on yhdenmukaistanut osaston tavoitteet uuden strategian mukaisiksi – ja lisäksi varmistaa, että kyseiset muutokset toteutetaan myös käytännössä.

Teknologiavetoisella prosessilla varmistetaan hankintatoimien kestävyys

Toimittajasopimuksiin kirjoitetut yritysvastuulausekkeet, vastuullisuuspolitiikat ja eettiset toimintaohjeet ovat kestävän toiminnan palapelin olennaisia paloja. Kuitenkin jatkuvasti kasvavien toimittajamäärien ja yhä vaativampien toimittajia koskevien kriteerien vuoksi on myös tärkeää, että yrityksellä on automatisoitu prosessi vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämisen valvomiseksi.

Sopimushallinnan järjestelmä voi tehdä suurimman työn puolestasi, ja koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn kehittyminen johtaa siihen, että tarjoustenluontiprosessi on tulevaisuudessa suurelta osin automatisoitua.

Sisäisten ja ulkoisten datasiilojen murtaminen

Lähestymistapa, jossa yrityksen osastot ylläpitävät ja hallinnoivat omia erillisiä master data- eli ydintietoaineistojaan, ei enää toimi. Nykymaailmaan tuotuna esimerkkinä kyse olisi kehosta, jossa raajat tekevät itsenäisiä valintojaan ohittaen kokonaan pään. Vastuullista hankintaa olisi koota yhteen koko organisaation master data, mikä antaisi johdolle kokonaisvaltaisen kuvan organisaatiosta. Tämä auttaisi johtoa ymmärtämään, mitä vaikutuksia hankinnoilla on organisaation eri osiin.

Integraatio organisaation arvoketjun alku- ja loppupään yhteistyökumppaneiden kanssa auttaisi lisäksi yhteensovittamaan ponnisteluja sujuvampaa liiketoimintaa kohti ja luomaan mahdollisuuksia rakentaa uusia, tehokkaita ja kestäviä käytäntöjä.

Keskittyminen siihen, mikä luo arvoa

Monissa maissa käyttö- ja vaihto-omaisuuden suora omistajuus on vähenemässä. Henkilöstöhallinnan kustannukset ja liiketoimintakriittisten kohteiden, kuten kuljetuskaluston, ylläpito ja ohjaaminen ylittävät reilusti ajoneuvojen arvonalennukset. Monet perinteisten yhtiöiden hankintaosastot ovatkin siirtyneet käyttämään vuokrauspalveluita, joissa palveluntarjoaja huolehtii kaikkien ajoneuvojen, työkalujen ja laitteiden huollosta ja ylläpidosta.

Vuokrauspalvelut hoitavat sen, minkä ne osaavat parhaiten, jolloin organisaatiot voivat keskittyä omien ydinpalveluidensa toteuttamiseen. Muutosta on tapahtunut myös näissä vuokrauspalveluissa, kun monet organisaatiot keskittyvät tarjoamaan pienempää mutta vaikuttavampaa tavara- ja palveluvalikoimaa.

 

Lue myös 7 askelta vastuullisen hankinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

 

[1] Liappis, Pentikäinen & Vanhala: Menesty yritysvastuulla – Käsikirja kokonaisuuteen. Edita 2019.

Ota yhteyttä